Clean energy companies say more government support is needed to boost exports

June 14, 2024

Eesti keeles all

Clean energy companies say more government support is needed to boost exports

The Estonian Cleantech Association organized its first official gathering of energy clean technology companies to identify and address their export needs. This event was carried out in collaboration with Enterprise Estonia. Solutions to overcome the primary barriers to exporting were also brainstormed.

Participating companies identified four main barriers to export: the complexity and cost of the certification process, the lack of local piloting opportunities, the absence of a necessary network of contacts and unclear regulations in target markets.

"Energy cleantech developers operating in one of the world's smaller energy markets will inevitably have to start exporting. The local market is limited, and the volume needed for development is not available here. Reality checks such as the one we carried out today are necessary to get feedback on what kind of measures from the state would be helpful for increasing exports," commented Villem Vohu, Focus Area Manager of Smart Energy Solutions at Enterprise Estonia.
"The association sees itself as an important partner for the state. With this meeting, an important step has been taken to increase cooperation between the state and companies and to set common goals," added Kädi Ristkok, CEO of the Estonian Cleantech Association.

One proposed idea was the creation of a physical demo center. This center would allow local stakeholders, as well as foreign investors and delegations, to learn about the Estonian cleantech sector and meet local companies. For companies, it would be an opportunity to establish new contacts, including potential customers.

The need for closer cooperation between companies was also raised, emphasizing the importance of sharing knowledge and experience. The establishment of an export community was proposed. This community would allow companies that have already been through the export journey to offer advice, speeding up and simplifying the process of finding the necessary information to export for beginners.

Bisly, Eleport, Esgrid, Efenco, Fusebox, InnoAir, Roofit.solar, Solarstone, Solintel, Sunly, Tuge Energia, UP Catalyst, Energiasalv/Zero Terrain and 2C Ventures were represented at the meeting.

"Our priority is to create green, competitive business models. We have introduced Zero Terrain water storage technology to the international market, which is free of location constraints, improves security of supply, and provides consumers with affordable, reliable, and clean electricity. Therefore, it is of utmost importance for us to have a say in how the state can support the export growth of cleantech companies," said Peep Siitam, founder and CEO of Energiasalv.
"Sunly contributes to the cleantech sector by investing 5% of its assets in new startups. We see that more cooperation between the state and companies would encourage new players who want to develop their ideas in the field of cleantech," said Priit Lepasepp, Co-founder and CEO of Sunly.

A follow-up meeting is planned for the autumn, which will also involve policymakers.

-

Roheenergeetika ettevõtjad leiavad, et ekspordi edendamiseks on vaja riigilt rohkem tuge

Eesti Rohetehnoloogia Liidu eestvedamisel toimus koostöös EAS-iga esimene ametlik liidu poolt korraldatud roheenergeetika ettevõtete ekspordivajaduste kaardistus. Lisaks otsiti üheskoos lahendusi peamiste ekspordibarjääride ületamiseks.

Kaardistuse käigus tuvastati neli suurimat eksporti takistavat asjaolu, millele hakati grupiaruteludes lahendusi otsima. Peamiste takistustena toodi välja sertifitseerimisprotsessi keerukust ja kulukust, piloteerimisvõimaluste vähesust kohalikul tasandil, vajaliku kontaktvõrgustiku puudumist ja ebaselgust sihtturu regulatsioonides.

“Energiatehnoloogiate arendajad, kes tegutsevad ühel maailma väiksemal energiaturul peavad paratamatult alustama oma tegevust ekspordist. Kohalik turg on väike ja siin arenguks vajalikku mahtu ei teki. Sellised reaalsuskontrollid nagu me täna läbi viisime on väga vajalikud, et saada turuosalistelt tagasisidet sellest, et millistest riigi poolsetest meetmetest neile ekspordi arendamisel abi oleks,” kommenteeris EAS-i energeetika valdkonnajuht Villem Vohu.
“Liit näeb ennast kui riigile olulise partnerina, et tagada rohetehnoloogia ettevõtetele parim võimalik keskkond oma äri edendamiseks. Selle kohtumisega sai astutud oluline samm riigi ja ettevõtete vahelise koostöö suurendamisel ja ühiste sihtide seadmisel,” lisas rohetehnoloogia liidu tegevjuht Kädi Ristkok.

Ühe ideena pakuti välja füüsilise pilootküla või demokeskuse loomist, mis võimaldaks nii kohalikel huvilistel kui ka näiteks välisinvestoritel ja delegatsioonidel Eesti rohetehnoloogia ettevõtetega lähemalt tutvuda. Ettevõtetele annaks see võimaluse uute kontaktide loomiseks, sealhulgas potentsiaalsete klientide leidmiseks.

Tõstatati vajadus ka ettevõtete omavahelise senisest tihedama koostöö järele ning rõhutati teadmiste ja kogemuste jagamise olulisust. Sellega seoses pakuti välja riigiülese ekspordi kogukonna loomist, kus oleks võimalik ekspordi teekonna juba läbinud ettevõtetelt nõu küsida, et sel moel ekspordiks vajaliku info otsimise protsessi kiirendada ja lihtsustada.

Kohtumisel olid ettevõtetest esindatud Bisly, Eleport, Esgrid, Efenco, Fusebox, InnoAir, Roofit.solar, Solarstone, Solintel, Sunly, Tuge Energia, UP Catalyst, Energiasalv/Zero Terrain ja 2C Ventures.

„Meie prioriteet on luua rohemajanduslikke konkurentsivõimelisi ärimudeleid. Oleme toonud rahvusvahelisele turule asukohapiirangutest vaba Zero Terrain vesisalvestuse tehnoloogia, mis parandab varustuskindlust ja tagab tarbijatele soodsa, kindla ja puhta elektrienergia. Seetõttu on meie jaoks äärmiselt oluline kaasa rääkida nendes küsimustes, kuidas riik saab toeks olla rohetehnoloogia ettevõtete ekspordikäibe kasvatamises“ ütles Peep Siitam, Energiasalve asutaja ja tegevjuht.
„Sunly panustab täna rohetehnoloogia keskkonda investeerides 5% enda varast uutesse startupidesse. Näeme, et suurem koostöö riigi ja ettevõtete vahel julgustaks uusi tegijaid, kes soovivad oma ideid edasi arendada just rohetehnoloogiate valdkonnas,“ kommenteeris Priit Lepasepp, Sunly kaasasutaja ja tegevjuht.

Jätkukohtumine on planeeritud sügisesse, kuhu kaasatakse ka poliitikakujundajad.